KOŚCIÓŁ FREEDOM TO MY

FREEDOM - KOŚCIÓŁ "OTWARTY" DLA KAŻDEGO
misjawyznanie

Nasza wizja i misja

Naszą misją jest łączenie ludzi z Bogiem, naszą wizją jest nowoczesny kościół, w którym ludzie będą mogli wspólnie poznawać i wielbić Boga…

Niezależnie od wieku, statusu społecznego, majętności czy koloru skóry……jesteśmy otwarci na każdą osobę, która poszukuje Boga. Kochamy ludzi i zapraszamy każdego z was do skorzystania z przesłania Ewangelii. Naszym zdaniem, nowoczesny Kościół powinien dawać bezpieczeństwo, zaspakajać duchowe potrzeby społeczeństwa oraz budzić jego zaufanie. Powinien być „skrojony” na miarę XXI wieku a jego język, kultura oraz przesłanie nie powinny odbiegać od codziennej komunikacji międzyludzkiej.

Nasz kościół nie jest w żaden sposób powiązany z polityką.

 

ustawa o stosunku Państwa do kościoła. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970410254/U/D19970254Lj.pdf

 

 

 

Kościół FreeDom to my, ludzie.

Jesteśmy kościołem, czyli ludźmi, pełnymi pasji, którzy z całej siły kochają Jezusa Chrystusa, a także miejscem, rodziną, gdzie zapraszamy każdego z was by wspólnie poznawać Boga, uczyć się o Nim, poznawać Pismo Święte oraz uwielbiać Go i cieszyć się wzajemnymi relacjami.

Będąc chrześcijańską wspólnotą, jesteśmy m.in. po to, by komunikować każdemu z nas, że dziś w XXI wieku możliwe jest doświadczanie prawdziwej wolności i przebaczenia naszych grzechów, płynące z przemieniającej mocy Ewangelii oraz leczącej ludzkie serca miłości Bożej. Staramy się wzajemnie szanować, być dla siebie partnerami, akceptować się i wspierać w codziennym życiu. Nie jesteśmy dziwolągami tylko zwykłymi ludźmi, którzy spotkali się z Bogiem podczas swojego życia na tej ziemi.

Widzimy się regularnie 1-2 razy w tygodniu (niektórzy częściej), tworzymy przyjaźnie, które mamy nadzieję, przetrwają wiecznie. Planujemy najróżniejsze ciekawe i kreatywne wydarzenia, o których będziemy informowali na bieżąco.
Jesteśmy otwarci na każdego z Was. Chcemy inspirować, ukazywać wartości chrześcijańskie i budować relacje w interesujący, praktyczny i nowoczesny sposób.
 
Jesteśmy częścią społeczności miasta Torunia, który jest miejscem naszej misji. Dlatego też właśnie, mieszkańców tego miasta będziemy wspierali naszymi działaniami. Jeśli uważasz, że nasze miasto, liczące ok. 200 tys. mieszkańców potrzebuje takiego miejsca inspiracji i wspólnoty, napisz do nas. freedom@koscioldlatorunia.pl
 
Zapraszamy mieszkańców Torunia na nasze cotygodniowe nabożeństwa i spotkania w tygodniu. Polecamy się waszej modlitwie. Nasz kościół jest parafią (zborem) Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

 

Kościół dla Torunia „FreeDOM”. Zbór Zielonoświątkowy.

Nasze wyznanie i wartości

Naszymi wartościami są m.in.: wzajemne szanowanie siebie oraz swoich przekonań, partnerstwo w działaniach, wzajemna akceptacja, wiara w Boże błogosławieństwo dla każdego, aktywność i przedsiębiorczość czy gotowość niesienia pomocy. Jedynym i całkowitym fundamentem naszej wiary jest Biblia czyli Pismo Święte.

Jedność

„Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś tak, jak Mnie umiłowałeś”. 1 list Jana 17:21-23

Wolność

„Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie„. Ew. Jana 8:36

Miłość

„Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują miłości!” 1 Kor 16,14

Zbawienie

„Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego…” Rzym 1:16

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”. Jana 3:16

Wieczność

„Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie” Jana 11:25.

„Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”.

– 1 List do Koryntian 3:11

Kim jesteśmy?

Nasz Team

Jesteśmy takimi samymi ludźmi jak i ty. Jesteśmy razem, ponieważ Bóg odnalazł każdego z nas, okazał miłość i uratował nam życie, przebaczając grzechy i dając nam nadzieję, radość i pewność zbawienia. W ten sposób nawiązaliśmy relację z Bogiem i staliśmy się częścią kościoła. Jesteśmy bardzo różni lecz łączy nas jedność i wiara w Jezusa Chrystusa. Jesteśmy częścią Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. (www.kz.pl)

Nasz Pastor: Dariusz Kaproń

Nasz Pastor: Dariusz Kaproń

wraz z żoną

Absolwent Szkoły Misyjnej 2011/2012 przy Wyższej Szkole Teologii Społecznej w Warszawie. Uczestnik programu ogólnoświatowej organizacji misyjnej Metamorphic, która od lat działa także w Polsce. Jego pragnieniem od zawsze było krzewienie wartości chrześcijańskich, takich jak miłość, wolność, pokój i akceptacja społeczna. Wielokrotnie inwestował własny czas i środki w celu niesienia pomocy innym, pracę liderską i duszpasterską, od lat prowadzi Kursy Alpha. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe oraz menadżerskie, szkolił i udzielał konsultacji rożnym podmiotom w tym zakresie. Uwielbia ludzi, a pracę z nimi uważa za wielki przywilej. Dariusz, od 30 lat zaangażowany jest w budowanie kościoła. Jest człowiekiem wpływu, posiada umiejętność inspirowania i budowania innych. U ludzi ceni sobie pozytywną zmianę, wzajemny szacunek, rozwój, szczerość, partnerstwo i niezależność w poglądach. Ma żonę i trójkę dorosłych dzieci. Lubi fotografię, muzykę i spędzanie czasu w zgodzie z naturą.

Największym pragnieniem naszego pastora jest oglądanie duchowego przebudzenia ludzi, którzy poznawszy osobiście Jezusa Chrystusa, zmieniają swoje życie na plus, stają się światłem i drogowskazem dla innych, W rezultacie osobistego przebudzenia przekazują prawdę Ewangelię innym, którzy stają się również uczniami Chrystusa. Tak powstaje praktyczny kościół…

F.A.Q.

Pytania często zadawane

Na czym opieramy swoją wiarę?

Najważniejszym autorytetem dla nas jest Biblia, którą uważamy za natchnioną przez Boga. Wierzymy, że te słowa są Jego drogowskazem, Słowem Życia, które ukazuje nam Jego wolę i drogę prowadzącą do poznania Go. „Jezus powiedział: Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.” Ew. Jana 14 oraz „Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.” Ew. Jana 6:63.

Czy różnimy się od innych kościołów chrześcijańskich?

Jesteśmy kościołem ewangelikalnym i charyzmatycznym. Należymy do Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce (www.kz.pl).
Nie opieramy się na tradycjach, które nie mają poparcia lub są sprzeczne z nauką Pisma Świętego. Uznajemy wszystkie dary Ducha Świętego a w swojej teologii opieramy się całkowicie na Biblii. Choć jesteśmy protestantami, niczego nie protestujemy. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi kościołami chrześcijańskimi.

Dlaczego Jezus umarł?

Pan Jezus przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał, ponieważ nasze upadki i grzechy oddzielały ludzkość od Boga, który jest święty. Bóg kocha nas i zależało Mu na relacji z nami. Nie była ona jednak możliwa z powodu naszego oddzielenia od Niego. Dlatego zdecydował się oddać swojego syna, Jezusa po to by zapłacił za grzechy, abyśmy mogli nawiązać relację z Nim. Jezus wziął na siebie grzechy moje i twoje i złożył ze swojego życia jedną, doskonałą ofiarę, którą zapłacił za grzechy całego świata, bowiem karą za grzech jest śmierć. Ponieważ zmartwychwstał, zwyciężył i w ten sposób zapewnił nam wolność oraz zbawienie. Jeśli tylko uwierzymy w tą prawdę, zaufamy Mu  i zaadoptujemy ją do naszego życia, będziemy uratowani.

Czy w naszym kościele nie pobiera się opłaty za śluby i pogrzeby?

W naszym kościele nie pobiera się żadnych opłat za ceremonię zaślubin ani za pochówek zmarłych. Wszystkie sakramenty są udzielane bezpłatnie. 

Czy Kościół Freedom posiada tradycje?

Nasz kościół tak jak wszystkie zbory zielonoświątkowe, obchodzi uroczyście co roku Dzień Zielonych Świąt, także Święta Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie) oraz Zmartwychwstania (Wielkanoc) Poza drobnymi zwyczajami kościoła, obchodzimy najczęściej raz w miesiącu  Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej jaką ustanowił sam Jezus Chrystus („Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” Ew. Łukasza 22:17-20. Udzielamy ślubów, chowamy zmarłych, chrzcimy w wieku świadomym przez zanurzenie w wodzie, błogosławimy dzieci po ich narodzeniu, udzielamy bierzmowania (napełnienie Duchem Świętym).

Czy przyjmujemy Eucharystię?

W naszym rozumieniu Pisma Świętego, kościół obchodzi pamiątkę Wieczerzy Pańskiej pod postacią chleba i wina (osobno), umownie, w pierwszą niedzielę miesiąca na nabożeństwie. Wtedy z radością wspominamy zmartwychwstanie, dzieło krzyża i dziękujemy Bogu za śmierć Chrystus, jego ukrzyżowane ciało oraz przelaną krew, ponieważ stało się to dla naszego zbawienia.

Jakiego rodzaju spowiedź jest uznawana w naszym kościele?

W naszym kościele obowiązuje spowiedź powszechna. Spowiadamy się Bogu bezpośrednio oraz poprzez jedynego pośrednika jakim jest Jezus Chrystus. „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”. 1 Tym 2:5.

Jak mogę zostać członkiem kościoła Freedom?

Każda osoba jest mile widziana w naszym kościele. Jest jednak różnica w byciu gościem a gospodarzem. Bycie członkiem wspólnoty wiąże się z pewną świadomością, z prawami ale też i obowiązkami. Wierzymy, że członkami kościoła Jezusa Chrystusa stajemy się poprzez  duchowe nowonarodzenie oraz chrzest wodny w wieku świadomym. Jeśli nawiązałeś(aś) już relację z Bogiem i masz już to za sobą, dowiedz się jaka jest nasza kultura i misja w Toruniu. Jeśli tylko Ci to odpowiada, zostań z nami. Jeśli nie jesteś gotów do tego by tworzyć z nami kościół ramię w ramię, pozostań naszym sympatykiem. Ty i twoja rodzina jesteście tu mile widziani.